Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpna zmluva teleso komunikácie, pozemky,osvetĺovacie stĺpy Odb.: Obec Bukovec
Dod.: KB house, s.r.o.
1.00 €
Poskytnutie dotácie na opravu kostolnej veže Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv.Barbory,Hýľov
Dod.: Obec Bukovec
2000.00 €
Dodatok k zmluve o NFP Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MŽP SR
0.00 €
Zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd Odb.: Zoltán Kupec, Ing.Peter Tarhanič,Iveta Tarhaničová, Ing. Michal Kováč, Ing. Mária Kováčová
Dod.: Obec Bukovec
0.00 €
Poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
0.00 €
Dopoistenie majetku - Obnova budovy Ocu a KD Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
67.07 €
Umiestnenie a prevádzkovanie nabíjacej stanice na elektrické vozidlá Odb.: Obec Bukovec
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie archivácie dokumentov Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Archivovanie SK s.r.o.
1956.17 €
Zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd Odb.: Zoltán Kupec, Ing.Peter Tarhanič,Iveta Tarhaničová, Ing. Michal Kováč, Ing. Mária Kováčová
Dod.: Obec Bukovec
1.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Stavebné práce - dodatok Odb.: Obec Bukovec
Dod.: VERVA, spol. s r.o., Košice
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Bukovec
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmena výšky platu odborného zamestnanca SOÚ Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
2364.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
Príležitostné verejné obstarávanie na dodávku elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Komunál-Servis, s.r.o.
100.00 €
Prevádzkovanie parkovacích miest Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.02 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Bukovec
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
5542.45 €
Príležitostné verejné obstarávanie na dodávku plynu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Komunál-Servis, s.r.o.
100.00 €
Poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
15720.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Daniel Graňačka
Dod.: Obec Bukovec
24528.00 €
Odborný stavebný pracovník stavebného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
1162.00 €
Odborný stavebný pracovník stavebného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
1693.20 €
Poskytovanie poradenských služieb pri implementácii projektu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: GSIC s.r.o.
200.00 €
Zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby Odb.: Obec Bukovec
Dod.: KB house, s.r.o.
300.00 €
Poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
750.00 €
Kultúrny dom Bukovec-rekonštrukcia a modernizácia Odb.: Obec Bukovec
Dod.: RENOBAU s.r.o.
60000.00 €
Dodatok o zmene stavebného dozoru Odb.: Obec Bukovec
Dod.: VERVA, spol. s r.o., Košice
0.00 €
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec Odb.: Obec Bukovec
Dod.: VERVA, spol. s r.o., Košice
353007.80 €
Prevádzkovanie parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
124.00 €
Zriadenie vecného bremena na parcele reg.C č. 712/2 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: KB house, s.r.o.
0.00 €
Aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Zber a nakladanie použitého šatstva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
90.00 €
Vypracovanie zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN -O Bukovec Odb.: Obec Bukovec
Dod.: URBAN studio, s.r.o.
2500.00 €
Zariadenie Hagenuk Retro white Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.90 €
Výkon činnosti zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Bukovec
Dod.: LS Legal Consulting, s.r.o.
35.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Bukovec
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
6516.72 €
Poskytnutie systému Elektronické obstarávanie Odb.: Obec Bukovec
Dod.: ANASOFT APR, spol. s r.o.
0.00 €
Plný servis a údržba zariadenia XEROX Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Next Team, s.r.o.
0.00 €
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN - Zmeny a doplnky č. 3 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
1500.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou sv.Marka Križina
50.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Filia, n.o.
25.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
50.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: SCVČ Chrobák
25.00 €
Predaj obecného pozemku Odb.: Obec Bukovec
Dod.: JUDr. Kamil Medvec
1675.00 €
Predmetom Dodatku sú podmienky spracúvania osobných údajov týkajúcich sa zamestnancov Objednávateľa Poskytovateľom. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Letecká vojenská nemocnica, a.s.
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zodpovednej osoby poskytovať pre Klienta nasledovnú službu výkon činnosti zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Odb.: Obec Bukovec
Dod.: LS Legal s.r.o.
0.00 €
Dodávka vody vo vratných obaloch, prenájom dávkovača vody. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Aqua Pro Europe, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/G992 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MŽP SR
485729.56 €
Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
1454.40 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
0.00 €
Príkazná zmluva k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania Odb.: Obec Bukovec
Dod.: RZMaO Rudohorie
20.00 €
Predaj obecných pozemkov parcely: KN-C 325/6 a KN-C 325/7 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Richard Petrov a Erika Petrovová
2000.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Bukovec
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov, parcely registra „C“ p.č. 529/38, 530/15, 729/13 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Stanislav Pillár
2510.00 €
Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku, parcela registra „C“ p.č. 530/14 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Martin Pillár, Ing.
2830.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie "Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu Bukovec" Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Mgr. art. Ján Porubän
13500.00 €
Dodatok č.8 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Bukovec
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke plynu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby Odb.: Obec Bukovec
Dod.: AGRO-MIK, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Mesto Košice
558.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
700.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Filia, n.o.
62.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
62.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: SCVČ Chrobák
62.00 €
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: RZMaO Rudohorie
120.00 €
Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: RZMaO Rudohorie
120.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Kosit a.s.
0.00 €
Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
o poskytnutí dotácie na projekt „Spracovanie a vydanie knihy "Bukovec" Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Košický samosprávny kraj
1000.00 €
Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET Odb.: Obec Bukovec
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Odb.: Obec Bukovec
Dod.: JES Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Marta Onderková
0.00 €
Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
0.00 €
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ivan Tarhanič
0.00 €
Nájomná zmluva na prenájom pozemku, parcely "C" č.240/2 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ľubomír Urbančík
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním Odb.: Obec Bukovec
Dod.: AKCEPTA s.r.o.
3000.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbu "Obnova budovy KD a OÚ" Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Emden, s.r.o.
16560.00 €
Prenájom obecného pozemku Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Bukovec
Dod.: AVE Východ s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vydanie knižnej publikácie Bukovec Odb.: Obec Bukovec
Dod.: JES Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zmluva o dielo na spracovanie: Územný plán obce Bukovec - Zmeny a doplnky č.02 Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
5196.00 €
Zmluva na nákup kameniva z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Bukovec
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Mesto Košice
372.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
62.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
62.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
62.00 €
Licenčná zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
129.84 €
Poskytovanie služby prostredníctvom mobilnej aplikácie Odb.: Obec Bukovec
Dod.: adsupra s.r.o.
100.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Bukovec
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
600.00 €
Zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Letecká vojenská nemocnica, a.s.
0.00 €
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo - Audit ochrany osobných údajov Odb.: Obec Bukovec
Dod.: JUDr. Ľubomír Lukič, advokát
400.00 €
Predaj obecného majetku - Pozemok Odb.: Obec Bukovec
Dod.: D T, s.r.o.
16299.14 €
Nákup dreveného predajného stánku Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MAS Rudohorie, o.z.
250.00 €
Dodatok č.6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
0.00 €
Mandátna zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Bukovec
Dod.: D.S. Group s.r.o.
0.00 €
Zmluva o činnosti pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MKBstav
0.00 €
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice
124.00 €
Zmluva o dielo "Vydanie knižnej publikácie Bukovec" Odb.: Obec Bukovec
Dod.: JES Slovakia, s.r.o.
5245.00 €
Zber a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: H+EKO, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Bukovec
Dod.: AVE SK s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
600.00 €
Predaj obecného majetku - Pozemok Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ivan Tarhanič
1060.00 €
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytnutí iných elektronických služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby Odb.: Obec Bukovec
Dod.: AGRO-MIK, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Mesto Košice
620.00 €
Zmena platobných podmienok Odb.: Obec Bukovec
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Predmetom zmluvy je úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, t.j. hromadná preprava cestujúcich, občanov obce Bukovec pri nedostatočnom obsadení autobusu v úseku Bukovec - Malá Ida a späť so vzdialenosťou 7,2 km. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: eurobus, a.s.
45.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Odb.: Obec Bukovec
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Predmetom zmluvy je úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, t.j. hromadná preprava cestujúcich, občanov obce Bukovec pri nedostatočnom obsadení autobusu v úseku Bukovec - Malá Ida a späť so vzdialenosťou 7,2 km. Odb.: Obec Bukovec
Dod.: eurobus, a.s.
7.20 €
Zmena termínu plnenia Odb.: Obec Bukovec
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
62.00 €
Dodatok č.5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
1293.60 €
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Bukovec
Dod.: OZ LIBA ACADEMY 11
124.00 €
Zmluva na dodávku kameniva z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Bukovec
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
"Balík Biznis linka 200" Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja" PHSR pre obec Bukovec na obdobie 2014 - 2020 v zmysle platnej legislatívy Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
990.00 €
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto Zmluvou Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Mesto Košice
297.60 €
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Odb.: Obec Bukovec
Dod.: JUDr. Marta Šuvadová
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Elektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom správcovi dane Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Daňový úrad Košice
0.00 €
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Bukovec
Dod.: AVE SK s.r.o.
1041.00 €
Predaj obecného majetku - Pozemok Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ján Čider a Margita Čiderová
480.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Bukovec
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
2100.00 €
Sprostredkovateľská zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: ENVIROTREND, s.r.o.
600.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Bukovec
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s.,
0.00 €
Predaj obecného majetku - Chata Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Jozef Filo, rod. Filo
18000.00 €

Zmluvy o zriadení vecného bremena k stavbe „Kanalizácia a ČOV Bukovec“

Archív-zmluvy