Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie

skratka VZN, je právna norma vydávaná obcou Bukovec vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty púsobiace na území obce Bukovec.

VZN 1/2020
VZN o o záväznej časti Zmien a doplnkov 03
(44.66 kb)
Príloha ku VZN 1/2020
Príloha ku VZN 1/2020
(201.06 kb)
Návrh VZN 1/2019
Návrh VZN 1/2019 o dodržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene
(182.31 kb)
Návrh VZN 2/2019
Návrh VZN 2/2019 o pravidlách času predaja...
(204.32 kb)
Návrh VZN 3/2019
Návrh VZN 3/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie....
(215.86 kb)
Návrh zmeny VZN č. 3/2015
Návrh zmeny VZN č. 3/2015 o miestnych daniach
(206.89 kb)
Návrh zmeny VZN č. 2/2017
Návrh zmeny VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za KO...
(175.05 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 2/2018
VZN o organizácii miestneho referenda
(878.58 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 2/2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(540.28 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2017
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Bukovec
(650.96 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 3/2015
VZN o miestnych daniach na území obce Bukovec
(624.88 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 2/2015
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a ...
(117.82 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2014
VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov 01 Územného plánu obce Bukovec
(411.5 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 4/2012
VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Bukovec
(79.92 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2012
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bukovec
(314.92 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 4/2010
VZN, ktorým sa upravujú podmienky chovu a držania psov na území obce
(88.01 kb)

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie