Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
w01

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20 - 2018 Predaj obecného pozemku JUDr. Kamil Medvec
1675.00 €
15 - 2018 Predmetom Dodatku sú podmienky spracúvania osobných údajov týkajúcich sa zamestnancov Objednávateľa Poskytovateľom. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
0.00 €
14 - 2018 Predmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
13 - 2018 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zodpovednej osoby poskytovať pre Klienta nasledovnú službu výkon činnosti zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov LS Legal s.r.o.
0.00 €
12 - 2018 Dodávka vody vo vratných obaloch, prenájom dávkovača vody. Aqua Pro Europe, a.s.
0.00 €
11 - 2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/G992 MŽP SR
485729.56 €
10 - 2018 Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Obec Jasov
1454.40 €
09 - 2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
08 - 2018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
0.00 €
07 - 2018 Príkazná zmluva k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania RZMaO Rudohorie
20.00 €
06 - 2018 Predaj obecných pozemkov parcely: KN-C 325/6 a KN-C 325/7 Richard Petrov a Erika Petrovová
2000.00 €
05 - 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
04 - 2018 Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
03 - 2018 Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov, parcely registra „C“ p.č. 529/38, 530/15, 729/13 Stanislav Pillár
2510.00 €
02 - 2018 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku, parcela registra „C“ p.č. 530/14 Martin Pillár, Ing.
2830.00 €
01 - 2018 Darovacia zmluva U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
28 -2017 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie "Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu Bukovec" Ing. Mgr. art. Ján Porubän
13500.00 €
27 - 2017 Dodatok č.8 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Obec Bukovec
0.00 €
26 - 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o.
0.00 €
25 - 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie2, a.s.
0.00 €
24 - 2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
23 - 2017 Zmluva o poskytovaní služieb Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
22 - 2017 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby AGRO-MIK, s.r.o.
0.00 €
21 - 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košice
558.00 €
20 - 2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Žigmund Szathmáry
700.00 €
19 - 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Filia, n.o.
62.00 €
18 - 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Spojená škola sv. Košických mučeníkov
62.00 €
17 - 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí SCVČ Chrobák
62.00 €
16 - 2017 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
15 - 2017 Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu. RZMaO Rudohorie
120.00 €
14 - 2017 Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie. RZMaO Rudohorie
120.00 €
13 - 2017 Darovacia zmluva Kosit a.s.
0.00 €
12 - 2017 Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
11 - 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
10 - 2017 o poskytnutí dotácie na projekt „Spracovanie a vydanie knihy "Bukovec" Košický samosprávny kraj
1000.00 €
9 - 2017 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
8 - 2017 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo JES Slovakia, s.r.o.
0.00 €
7 - 2017 Kúpna zmluva Marta Onderková
0.00 €
6 - 2017 Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Obec Jasov
0.00 €
5 - 2017 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Ivan Tarhanič
0.00 €
4 - 2017 Nájomná zmluva na prenájom pozemku, parcely "C" č.240/2 Ľubomír Urbančík
0.00 €
3 - 2017 Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním AKCEPTA s.r.o.
3000.00 €
2 - 2017 Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbu "Obnova budovy KD a OÚ" Emden, s.r.o.
16560.00 €
1 - 2017 Prenájom obecného pozemku MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
30 - 2016 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
0.00 €
29 - 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vydanie knižnej publikácie Bukovec JES Slovakia, s.r.o.
0.00 €
28 - 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
27 - 2016 Zmluva o dielo na spracovanie: Územný plán obce Bukovec - Zmeny a doplnky č.02 Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
5196.00 €
26 - 2016 Zmluva na nákup kameniva z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
25 - 2016 Zmluva o poskytovaní služieb Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
24 - 2016 (2016002294) zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košice
372.00 €
23 - 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Spojená škola sv. Košických mučeníkov
62.00 €
22 - 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
62.00 €
21 - 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
62.00 €
20 - 2016 Licenčná zmluva GEODETICCA, s.r.o.
129.84 €
19 - 2016 Poskytovanie služby prostredníctvom mobilnej aplikácie adsupra s.r.o.
100.00 €
18 - 2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov v obci NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
17 - 2016 Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec MAXO – GASTRO s.r.o.
0.00 €
16 - 2016 (53/2016) Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Žigmund Szathmáry
600.00 €
15 - 2016 Zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby Letecká vojenská nemocnica, a.s.
0.00 €
14 - 2016 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
13 - 2016 Zmluva o dielo - Audit ochrany osobných údajov JUDr. Ľubomír Lukič, advokát
400.00 €
12 - 2016 Predaj obecného majetku - Pozemok D T, s.r.o.
16299.14 €
11 - 2016 Nákup dreveného predajného stánku MAS Rudohorie, o.z.
250.00 €
10 - 2016 Dodatok č.6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Obec Jasov
0.00 €
9 - 2016 Mandátna zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany D.S. Group s.r.o.
0.00 €
8 - 2016 Zmluva o činnosti pracovnej zdravotnej služby MKBstav
0.00 €
7 -2016 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice
124.00 €
6 - 2016 Zmluva o dielo "Vydanie knižnej publikácie Bukovec" JES Slovakia, s.r.o.
5245.00 €
5 - 2016 Zber a spracovanie elektroodpadu H+EKO, s.r.o.
0.00 €
4 - 2016 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve AVE SK s.r.o.
0.00 €
3 - 2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Žigmund Szathmáry
600.00 €
2 - 2016 Predaj obecného majetku - Pozemok Ivan Tarhanič
1060.00 €
1 - 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytnutí iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
28 - 2015 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby AGRO-MIK, s.r.o.
0.00 €
27 - 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
0.00 €
26 - 2015 (2015002340) Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košice
620.00 €
24 - 2015 Zmena platobných podmienok T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
23 - 2015 (č.24ZVS0000014900N) Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
22 - 2015 (č.89/15) Predmetom zmluvy je úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, t.j. hromadná preprava cestujúcich, občanov obce Bukovec pri nedostatočnom obsadení autobusu v úseku Bukovec - Malá Ida a späť so vzdialenosťou 7,2 km. eurobus, a.s.
45.00 €
21 - 2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
20 - 2015 (č.85/15) Predmetom zmluvy je úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, t.j. hromadná preprava cestujúcich, občanov obce Bukovec pri nedostatočnom obsadení autobusu v úseku Bukovec - Malá Ida a späť so vzdialenosťou 7,2 km. eurobus, a.s.
7.20 €
19 - 2015 Zmena termínu plnenia T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
18 - 2015 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
62.00 €
17 - 2015 Dodatok č.5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Obec Jasov
1293.60 €
16 - 2015 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí OZ LIBA ACADEMY 11
124.00 €
15 - 2015 Zmluva na dodávku kameniva z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
14 - 2015 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
13 - 2015 "Balík Biznis linka 200" Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
12 - 2015, 01/V/2015 Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja" PHSR pre obec Bukovec na obdobie 2014 - 2020 v zmysle platnej legislatívy Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
990.00 €
11 - 2015 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky v súlade s účelom a podmienkami stanovenými touto Zmluvou Mesto Košice
297.60 €
10 - 2015 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci JUDr. Marta Šuvadová
0.00 €
9 - 2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
0.00 €
8 - 2015 Elektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom správcovi dane Daňový úrad Košice
0.00 €
7 - 2015 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve AVE SK s.r.o.
1041.00 €
6 - 2015 Predaj obecného majetku - Pozemok Ján Čider a Margita Čiderová
480.00 €
5 - 2015 Zmluva o dielo T.D.LINE, s.r.o.
2100.00 €
4 - 2015 Sprostredkovateľská zmluva ENVIROTREND, s.r.o.
600.00 €
3 - 2015 Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Bukovec
0.00 €
2 - 2015 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s.,
0.00 €
1 - 2015 Predaj obecného majetku - Chata Jozef Filo, rod. Filo
18000.00 €

Zmluvy o zriadení vecného bremena k stavbe „Kanalizácia a ČOV Bukovec“

Archív-zmluvy