• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
w01

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie

skratka VZN, je právna norma vydávaná obcou Bukovec vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty púsobiace na území obce Bukovec.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2016
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Bukovec
(220.72 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 3/2015
VZN o miestnych daniach na území obce Bukovec
(160.2 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 2/2015
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a ...
(117.82 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2015
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(118.73 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2014
VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov 01 Územného plánu obce Bukovec
(411.5 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 4/2012
VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Bukovec
(79.92 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 3/2012
VZN o úhradách za poskytovanie služieb obcou Bukovec
(89.53 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2012
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bukovec
(314.92 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 4/2010
VZN, ktorým sa upravujú podmienky chovu a držania psov na území obce
(88.01 kb)

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie

Správy SME